پیچ دو سر رزوه
آچار پيچ هاي دوسر دنده
آچار پيچ هاي دوسر دنده

اين ابزار براي باز كردن و بستن پيچ هاي دوسر دنده كاربرد دارد (شكل فوق )براي بستن پيچ دوسر دنده به ترتيب
زير عمل كنيد:
ـ پيچ دوسر دنده را از سوراخ شمارة 2 يا 3 عبور دهيد (انتخاب سوراخ 2 يا 3 برحسب قطر پيچ انجام ميشود).
ـ دسته آچار بوكس را به شكاف چهارگوش ابزار (شمارة 4 )متصل كنيد.
ـ در جهت حركت عقربه هاي ساعت به دسته بوكس نيرو وارد كنيد. در اين حالت ابتدا خارج از مركز دندانه دار (شماره5 )ميلة پيچ دوسر دنده را بين دندانه هاي قطعة خارج از مركز و سطح داخلي سوراخ ثابت نگه داشته و سپس در اثر نيروي وارده آنرا در جهت سفت شدن به حركت در ميآورد.
ـ براي باز كردن پيچ دوسر دنده لازم است كه پيچ در سوراخ شمارة 2 يا 3 قرار گرفته و نيروي لازم در جهت عكس
حركت عقربه هاي ساعت به دسته بوكس وارد شود.